Novosti i obavijesti

Metodologija za sustavno organiziranje angažmana studenata u organizacijama civilnog društva u cilju društveno korisnog učenja

April 18, 2019

U sklopu projekta “DOBRO” provedene su aktivnosti vezane uz izradu Dokumenta s opisom metodologije za sustavno organiziranje angažmana studenata u organizacijama civilnog društva u cilju društveno korisnog učenja (u nastavku teksta: Dokument). U periodu od srpnja 2018. do 18. veljače 2019. provedene su sljedeće aktivnosti:

E 1.4. Izrađen Dokument s opisom metodologije za sustavno organiziranje angažmana studenata u organizacijama civilnog društva u cilju društveno korisnog učenja;
E 1.4.1. Organiziran jednodnevni seminar u Slavonskom Brodu s ciljem pripreme Dokumenta (seminaru prisustvuju svi partneri i predstavnici organizacija civilnog društva iz Zagreba i Brodsko-posavske županije koji su zainteresirani za implementaciju DKU);
E 1.4.2. Osnovana radna skupina za izradu prijedloga Dokumenta;
E 1.4.3. Održana dva (elektronička) sastanka radne skupine;
E 1.4.4. Pilotiran prijedlog Dokumenta tijekom jednog ciklusa provođenja DKU (prvi, ljetni semestar provedbe DKU);
E 1.4.5. Dorađen i upućen prijedlog Dokumenta svim partnerima na prihvaćanje.

Dokument se koristi u provedbi studentskih projekata društveno korisnog učenja na svim kolegijima koji su uključeni u provedbu projekta “DOBRO”, a pilotiran je u sklopu dva kolegija: “Rana intervencija u djetinjstvu – suvremeni pristupi” (pri Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu) i na kolegiju “Jezične igre” (pri Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku – dislocirani studij u Slavonskom Brodu). Tijekom pilotiranja Dokumenta uočeno je kako Dokument svojim sadržajem pomaže nastavnicima pri praćenju tijeka provođenja studentskih projekata društveno korisnog učenja te nudi korisne alate za prikupljanje informacija od mentora u organizacijama civilnog društva i evaluaciju projekata.

Predviđeno je da se Dokument, kao jedan od rezultata provedbe projekta DOBRO, dalje koristi u provedbi studentskih projekata društveno korisnog učenja na drugim fakultetima. Stoga je Dokument dostupan na sljedećoj poveznici za preuzimanje i daljnje korištenje:
HURID – Projekt DOBRO – Metodologija DKU za OCD